آتش فشان انقلاب علیه فقر، بیکاری و استبداد
aayande / ترجمه نافعی
25-Jan-2011

دولت های آنان فاسد، رشوه خوار و پیر هستند…غرب هم اینها را می داند باوجود این درکنار این آقایان ایستاده و از آنها حمایت می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark