تظاهرات در اعتراض به اعدام در سراسر جهان
JMI News / JMI News
23-Jan-2011

فیلمی از اعدام زنان در کردستان
@تظاهرات در اعتراض به اعدام در سراسر جهان ۲۹ ٰژانویه۲۰۱۱

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark