ديدار صميمي رهبر معظم انقلاب با خانواده دو دانشمند شهيد هسته اي
kayhannews.ir
23-Jan-2011

همان طور نشسته خيرمقدم مي گويد. استخوان هاي پايش در اثر انفجار خرد شده؛ اما خودش نه. صورت زخمي اش پر است از صلابت زينبي

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark