پروژه "هارپ" را شروع کردیم
peiknet
22-Jan-2011


با این فناوری


و


استفاده از امواج فوق کوتاه رادیویی امکان جا به جایی ابرها،
بارورسازی ابرها و کاهش خشکسالی و از بین بردن سکون هوا فراهم
می شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark