تحول در ساختار کنونی قدرت به خواب و خیال تبدیل شده!
peiknet / محمد فیروزیان- نوروز
22-Jan-2011

هر عقل کوچکی هم می تواند بفهمد که چنین گسست ژرف در سه سال حتی با معجزه هم درست شدنی نیست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark