آغاز راهپیمائی اعتراضی در خیابان های پایتخت اردن
peiknet
22-Jan-2011

در راهپیمائی روز گذشته پایتخت اردن کوچکترین
علامت و نشانه ای از شعارهای مذهبی وجود نداشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark