ادعای رویترز در خصوص ذخیره سازی نفت ایران!
econews.ir
22-Jan-2011

ایران یکی از بزرگترین ناوگان های حمل و نقل نفت در جهان را در اختیار دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark