متن و حاشيه نخستين روز مذاكره در اجلاس اسلامبول
kayhannews.ir
21-Jan-2011

برنامه هاي ديپلماتيك در
اسلامبول بلافاصله پس از ورود هيئت ايراني به اين شهر آغاز شد و در اولين
گام نماينده چين در گروه 1+5 به ديدار علي باقري آمد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark