سند منتشر نشده درباره امیراحمدی و شورای عالی ایرانیان
tabnak
20-Jan-2011

مشخص نیست، امیر احمدی  چه اظهارات و موارد مهمی را مطرح کرده یا لو داده
که مسئولان، این گونه با جلوگیری از انتشار مصاحبه این میهمان ویژه همایش
ایرانیان، به دنبال چه چیز می گردند!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark