نتیجه حذف یارانه ها شورش و انقلاب در خاور میانه i
aayande / ترجمه نافعی
19-Jan-2011

رهبران عرب نمی توانند “درس تونس را نادیده بگیرند”، اگر سیاستمداران عرب
خواستار ثبات و امنیت هستند باید  تصمیمات سیاسیشان حافظ منافع مردم باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark