مساله ارضی، هدفمند سازی یارانه ها، و منافع دهقانان کشور
tudehpartyiran.org
19-Jan-2011

دولت به جای آنکه با برنامه واقع بینانه و
اعطای تسهیلات مالی مناسب به دهقانان از بخش کشاورزی و تولید داخلی حمایت
کند، بر واردات بی رویه پافشاری می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark