سقوط دیکتاتوری در تونس!
tudehpartyiran.org
19-Jan-2011

حزب توده ایران همبستگی بین المللی خود را با مبارزه بحق زحمتکشان، کمونیست ها و نیروهای مترقی تونس اعلام می دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark