تونس درتکاپوی تشکیل جبهه واحد و دولت وحدت ملی
peiknet
19-Jan-2011

این اخبار در
شرایطی به ما رسیده است که درداخل تونس، به موجب گزارش
خبرگزاری ها، دولتی که بصورت موقت تشکیل داده بودند، هنوز
تشکیل نشده در آستانه از هم پاشیدگی است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark