توطئه ای تازه علیه مردم در جلسات "بصیرت افزائی"!
peiknet
19-Jan-2011

در بولتن های باصطلاح محرمانه نوشته شده

"به تازگی گروهک های ضد انقلاب به هواداران خود اعلام نموده
اند که به پایگاه های بسیج نفوذ و کارت عضویت فعال بسیج دریافت
کنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark