در شهر و روستا وضع به طرف تشنج می رود
peiknet
19-Jan-2011

مسئولین اتحادیه مرغداران كه در جلسه حضور داشتند به عنوان
اعتراض جلسه را ترك كرده و جلسه بدون تصیمیم مقتضی پایان می
یابد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark