احمدی نژاد: روزی می آید که 7 میلیارد نفر فارسی بلد باشند
tabnak
18-Jan-2011

وی در خصوص مقوله "خبر" عنوان کرد: شاید بعد از انسان که مهمترین موضوع آفرینش است، خبر مهمترین موضوع به شمار بیاید زیرا همه رفتارها و اندیشه ها بر اساس خبر شکل می گیرد .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark