جایگاه تاریخی جنبش دوم بهمن، در پیکار برای الغای ستم ملی
tudehpartyiran.org
18-Jan-2011

اهمیت توجه و به کار گیری تجربیات جنبش دوم بهمن در اوضاع حساس کنونی بر کسی پوشیده نیست.اعمال ستم ملی که با تبعیض وحشتناک مذهبی همراه است، ضرورت توجه به مطالبات خلق های ایران در مبارزه سراسری ضد استبدادی را برجسته می سازد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark