سران فتنه را دعا كنيد!
kayhannews.ir
18-Jan-2011

شايد تعجب كنيد ولي شواهد و
قرائن موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه حركت انقلابي مردم مسلمان تونس و
سرانجام غرورآفرين آن يعني فرار «بن علي» رئيس جمهور ديكتاتور و دست
نشانده آمريكا از تونس نمي تواند با شكست سنگين و حقارت آميز مثلث آمريكا،
اسرائيل و انگليس در فتنه 88 بي ارتباط باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark