مخالفان ولایت فقیه شدند طرفداران ولایت مطلقه!
peiknet
18-Jan-2011

حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست
آورد
ه
ا
ند
تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند
و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم، بی بصیرت،
مردود، مفسد و وطن فروش  در سخنرانی هایشان استفاده کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark