فتنه بزرگ در تونس، ختم به پیروزی شد!
rahetudeh.com
17-Jan-2011

خیزش مردم تونس که شباهت های بسیاری با جنبش سبز مردم ایران داشت، و
بویژه سرنگونی دیکتاتور این كشور "بن علی"، شاید بعد از تونس، بیش از
هر کشوری، حاکمیت ایران را تکان داد و مردم ایران را بیش از هر مردم هر
کشور دیگری خوشحال کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark