تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها
خبرگزاری مهر
16-Jan-2011

تصویر قبوض جدید آب شهری و روستایی را به همراه جزئیات کامل نحوه محاسبه آب‌بها در پلکان مختلف مصرف

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark