تمجید حزب الله از انتفاضه ملت تونس/ لزوم عبرت گرفتن حاکمان عرب
mehrnews.com
16-Jan-2011

از حاکمان(عرب) می خواهیم که از آنچه در تونس رخ داد عبر(ت) بگیرند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark