تیتر «شاه رفت » را چه کسی زد؟
tabnak
16-Jan-2011 (5 comments)

همان دو کلمه را روی یک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسوول فنی و
پرسیدم: می توانی این دوکلمه را با دستگاه «آگران»طوری بزرگ کنی که تمام
عرض بالای صفحه اول را بپوشاند؟یکه خوردو گفت مگر تمام شد؟گفتم:می شود اما
فعلا فقط بین من و تو باشد. می خواهم کارمان را جلو بیاندازیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
siavash1000

All were trick, lie, deception, hoax

by siavash1000 on

This is how enemy destroyed our beautiful country Iran. Can we call these bastards Iranians ?  I doubt it.


onlyinamrica

Majid

by onlyinamrica on

damet garm.


Majid

برو شهریور بیا، تجدید شدی!

Majid


 

 

دو غلط املائی یا سهلنگآری، هواپیما مرحوم شاه اولا بوئین نبود بلکه بوینگ بود. دوما ۷۲۷ نبود بلکه ۷۰۷ بود

چند تا غلط املائی.....

١) سهلنگاّری نیست و سهل اِنگاری هست.
٢) «الف» در املای فارسی هیچوقت تشدید نمیگیره!
٣) «هواپیما مرحوم شاه» غلطه! هواپیما (ی) مرحوم شاه!
٤)هواپیمای مرحوم شاه نه بوئین بود و نه بوینگ! «بوئینگ» بود!
٥) دو تا «تنوین» و دو تا تشدید برای اوّلاً و دوّماً جا انداختی!

تصحیح بفرمائین ارباب

حالا شهریور بیا شاید با پارتی بازی یه کاریش کردیم!

 


Mash Ghasem

اول انقلابمون

Mash Ghasem


حرفها چه عاشقانه بود!

البت ، این یکیها، جایی ندارند که در برند. دخل همه شونو باید در داخل کشور رسید.


mahmoudg

Two mistakes

by mahmoudg on

دو غلط املائی یا سهلنگآری، هواپیما مرحوم شاه اولا بوئین نبود بلکه بوینگ بود. دوما ۷۲۷ نبود بلکه ۷۰۷ بود