فرار ديكتاتور از تونس. مردم : رئيس جمهور موقت هم بايد برود
kayhannews.ir
15-Jan-2011

روزنامه كمونيستي «لوماتن»
با ابراز خوشحالي از سقوط ديكتاتور تونس نوشت: خون ريخته شده جوانان عاقبت
گريبان بن علي را گرفت و او را ساقط كرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark