طلبه های نفوذی سپاه از حوزه نجف پاکسازی می شوند
peiknet
15-Jan-2011

حدس زده می شود که یورش اخیر به پایگاه مجاهدین خلق در عراق – پایگاه اشرف- نتیجه ادامه مذاکرات و تفاهم هائی باشد که میان هیات های ایرانی و عراق در زمینه قطع دخالت در امور داخلی دولتی و مذهبی یکدیگر صورت گرفته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark