برای مرضیه حدید چی که بی ادعاست
alef.ir / مجید معلم
15-Jan-2011 (one comment)

اگر یکی از توگوشی هایی که این زن خورده بود را امثال زهرا رهنورد خورده بودند تا الان ادعای رهبری انقلاب را می کردند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

A reader's comment in alef site

by comrade on

 

یادآوری رشادت های یک زن انقلابی، بی ادعا و مخلص در صورتی ارزشمند است که بهانه بی ادبی به بزرگارنی دیگر نشود. 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.