سلطنت مذهبی صفویه اتحاد ایران و همسایگانش را ناممکن کرد
راه توده / سروش سهرابی
14-Jan-2011

برخی پژوهشگران اروپایی در ریشه یابی علل ناتوانی ایران در همپایی با دول
اروپایی از كسری موازنه بازرگانی ایران پس از شاه عباس بدلیل كاهش قیمت
ابریشم و كرك یاد می‌كنند و این را كه ایران صفوی قادر به تولید كالای
استراتژیك نبوده از ضعف‌های مهم آن می‌دانند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark