گردش به چپ جهانی گردش به راست ایرانی
راه توده / ترجمه عسگر داوودی
14-Jan-2011

هدفمندکردن یارانه ها، نسخه ایرانی"تعدیل اقتصادی" است که دولت احمدی نژاد
با عوامفریبی هدف از اجرای آن را برقرار "عدالت اجتماعی" اعلام کرده است!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark