اولين روزنامه‌ي اسلامي در هلند منتشر شد
tabnak
14-Jan-2011

وي درباره چگونگي اسلام آوردنش گفت كه دوستان مسلمانش بر او تاثير زيادي
داشتند. پيش از آن تصور درستي از اسلام واقعي نداشت، اما بعد از آنكه شروع
به خواندن قرآن كريم و زندگينامه پيامبر(ص) و برخي كتاب‌هاي اسلامي كرد،
انديشه‌ي قبلي‌اش درباره اسلام تغيير كرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark