کمربند سبز انقلابی از تونس به سوی اردن و الجزایر
peiknet
14-Jan-2011

رئیس جمهور
مادام العمر "بن علی" که تا هفته های پیش مردم تونس را خس و
خاشاک و بز و بزغاله می دانست و میکروب های سیاسی را زندانی
کرده بود، سرانجام شب گذشته استعفاء داده و قدرت را به نخست
وزیرش منتقل کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark