مؤسسه اطلاعاتي استراتفور:بمب اتمي ايران تسلط برشاهراه نفت دنياست
kayhannews.ir
14-Jan-2011

اسرائيلي ها از فشار سابق خود بر فعاليت هسته اي ايران كاسته اند. علت اصلي مخالفت با ايران نه بخاطر سلاح هاي اتمي بلكه بدليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark