دشمن در خرقه دوست به ج. اسلامی حمله ور شده
peiknet
13-Jan-2011

ما در این موقعیتی
هستیم، که ممکن است بخاطر رفتارهای نادرستی که هست، خیزش بعدی
دیگر به طرف اسلام و نظام اسلامی نباشد

تدبیر حکم می‌کند که منتقدان و معترضان
معتقد به اصل نظام تقویت شوند. باید شخصیت‌های با سابقه ولو
معترض؛ سرمایه‌ای به حساب بیایند که پیرامون آنان بخش عظیمی از
نیروهای جوان جامعه که به هر حال اعتراضی هم دارند جمع شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark