خاکریز احمد جنتی مانع سقوط احمدی نژاد است
peiknet
13-Jan-2011

شاید کلیدی ترین بخش این نامه، که در نوع خود می تواند سرآغاز افشاگری بیشتر در باره رابطه احمد جنتی و احمدی نژاد باشد، همانجاست که مطهری به تعلق خاطر جنتی نسبت به احمدی نژاد می اشاره کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark