مردم با بصیرت ایران برای آینده عبرت گرفتند!
peiknet
13-Jan-2011

در
سالگرد تشکیل شورای انقلاب، دکتر مهدی خزعلی آرشیو انقلاب 57
را ورق زده و لیست اعضای شورای انقلاب را با کنایه به اوضاع
امروز کشور و نقش و موضع آقای خامنه ای منتشر کرده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark