خودکشی هزاران کشاورز هندی
aayande / ترجمه نافعی
13-Jan-2011

باران های ماه دسامبر سیل آسا بود و بخش عمدۀ محصول را از بین برد. آنچه
دست دهقانان را گرفت بسیار کمتر از آن بود که انتظار داشتند. بسیاری از
آنها هنوز بدهی سال پیش را نپرداخته با بدهکاری تازه ای روبرو شدند، قرض
روی قرض. چطور می توان این بدهی ها را پس داد؟ امیدی نیست، دست ها  چون راه
های نجات بسته است. تنها راه رهائی مرگ است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark