اخراج منافقین از عراق تا پایان 2011
tabnak
12-Jan-2011

در یک ماه گذشته صدها تن از مردم عراق هم با تجمع مقابل اردوگاه اشرف از
دولت عراق خواسته بودند تا این گروهک را اخراج و سران جنایتکار آنها را در
دادگاه های عراقی محاکمه کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark