حکومتی ها، کلاه شاپو را از سر هم بر میدارند!
peiknet
12-Jan-2011

"الیاس
نادران" نماینده سابق سپاه پاسداران در مجلس، در یک برنامه
تلویزیونی حاضر شده و گفته است "رحیمی" باید محاکمه شود. این
خواست او نیز باز می گردد به آن جدالی که پشت صحنه برای مجلس
آینده و ریاست جمهوری دوره یازدهم جریان دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark