گوبلز، بصیرترین فرد در کنار دست هیتلر بود!
peiknet
12-Jan-2011

کسانی که

یورش اخیر

تبلیغات
ی
را سازمان دادند نه


جامعه

خودمان را می شناسند و نه درکی از فضای متحول بین المللی
دارند. آنها در فضای قبل از گسترش تکنولوژی ارتباطات زندگی می
کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark