آقا! فرمانده کل قوا! پنبه را از گوشتان در آورید!
peiknet
11-Jan-2011

این نامه، با امضای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، در سطحی
محدود در ایران پخش شده و روز گذشته در سایت "راه سبز" منتشر
شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark