آجر گران شد
گزارش خبری مهر
11-Jan-2011 (one comment)

-  افزایش قیمت سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام قیمتها را دستخوش تغییر کرده است، بر این اساس، حواله نفت کوره از 200 هزار تومان به پنج میلیون و 200 هزار تومان رسیده و قیمت تولیدات این بخش از جمله آخر را چند برابر کرده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

نون مردم اجر شد!

G. Rahmanian


با وجود ركود شديد اقتصادي و مشكل فروش مسكن اينم شد قوز بالا قوز.