مردم پاي جمهوري اسلامي ايستاده اند(خبر ويژه)
kayhannews.ir
11-Jan-2011

اپوزيسيون جمهوري اسلامي در
اتخاذ رؤيا يا واقعيت مختار است. اما منطقاً نبايد و نمي تواند ناكامي هاي
خود در مصاف با جمهوري اسلامي را نيز از دل هذيان ها و تخيلات خودباور و
فهم كند و ديگران را نيز به فهم اجباري از «درك معوج» خود از دنياي واقعيت،
محكوم نمايند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark