دست از سر مردم بردارید و زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
peiknet
11-Jan-2011

در میان جمع زندانیان سیاسی،
زنان وضعیت خاصی دارند
.
شرایط سخت زندان زنان و انتظارات محیط بیرون از زندان و عواطف
ملت، عرف،اخلاق و دین که به نحوی خاص متوجه آنان است زنان را
درموقعیتی خاص قرار داده است .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark