بازی با مرگ در ج. اسلامی و اسرائیل
peiknet
11-Jan-2011

علی اشتری که 3 سال پیش در جمهوری اسلامی خبر اعدام او به جرم
جاسوسی برای اسرائیل اعلام شد، یک بازرگان واسطه خرید تسلیحات
نظامی و الکترونیک میان اسرائیل و مقامات جمهوری اسلامی بود

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark