از کاسترو یک اشاره از "ایرنا" یک دیگ "پیاز داغ"
peiknet
10-Jan-2011

آنچه را "ایرنا" دراین زمینه منتشر کرده می
توانید در ادامه بخوانید و
آنچه را ما با مرور "گرانما" درک کرده ایم را در زیر می
خوانید:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark