مردم در تونس و الجزایر زودتر از ایران ریختند به خیابان
peiknet
10-Jan-2011

آنچه در تونس و الجزایر می گذرد، همان است که طراحان و مجریان باصطلاح هدفمند کردن یارانه ها درایران نگران آن بودند و بخشی از فشاری که برای دستگیری موسوی وکروبی می آوردند با پیش بینی همین شورش در شهرهای ایران و داشتن سری چون موسوی و کروبی بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark