کمونیست ها از سایه بیرون می آیند خلق های اروپا به پا خیزید!
aayande / رضانافعی
10-Jan-2011

انتشار این مقاله در رسانه های آلمان جنجالی برپا کرد.
اکثرا در مخالفت با او و اندکی هم در حمایت از او. مخالفان او فقط مخالفان
سوسیالیزم  و یا کمونیسم نیستند. برخی از مخالفان، خود از رهبران  و
نامدارن جبهه چپ بوده و هستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark