بي توجهي "ايران اير" به نماز مسافرين
rajanews
09-Jan-2011

بايد در داخل هواپيما، محل اقامه نماز فراهم شود. ايشان رعايت اين مسائل را نشانه اهتمام به نماز دانستند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark