علت خودکشی فرزند شاه
tebyan.net
09-Jan-2011

از آنجا که صاحبان عزا که در اولویت موظف به حفظ حرمت متوفای! خودند، رعایت
نکرده و بجای «رعایت آداب عزا» متاسفانه مشاهده شد کوشیدند از جسد بی جان
فرزند و عضو خانواده شان سکو و تریبونی جهت تحصیل منویات سیاسی شان بسازند.
دلائل ذکر شده در چرایی خودکشی مرحوم علیرضا که بلافاصله ضمن صدور بیانیه
ای توسط رضا پهلوی فرزند ارشد محمد رضا و پادشاه خودخوانده سلطنت پهلوی
اطلاع رسانی شد حاکی از تعمد ایشان و احیاناً خانواده ایشان در توهین و بی
احترامی به شعور مخاطب است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark