فارس: زن آمريكايي دستگير شده رواني بود
tabnak
09-Jan-2011

در بازجويي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه اين زن حالت رواني مساعدي ندارد و
به دليل مشكلات رواني ادعاهايش مبني بر جاسوسي و همراه داشتن تجهيزات صحت
ندارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark