نفت سوز كردن خودروها، اختراع نخبگان اردبيلي
kayhannews.ir
09-Jan-2011

رئيس جمهور نيز بارها تاكيد كرده اند كه بايد از نخبگان كشور حمايت شود گفت: چنانچه دولت از اين طرح بااختصاص سهميه نفت سفيد حمايت كند حاضر هستيم با نفت سفيد ليتري 900 تومان نيز آن را آغاز كنيم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark